آموزش وردپرس
خانه / آموزش طراحی سایت / آموزش php / آموزش توابع رشته در php
php-functions-string

آموزش توابع رشته در php

آموزش و معرفی کامل تمام توابع رشته در php

این مطلب به مرور زمان تکمیل خواهد شد و توابع جدید به آن اضافه خواهد شد

 

تابعتوضیح تابعمثالخروجی
addcslashes(string,characters)
قبل از کارکتر های خاص بکسلش گذاشته میشود، نباید از 0 , r , n , t ,f استفاده شود$str = addcslashes("Hello World!","W");
echo($str);
Hello \World!
addslashes(string)قبل از کارکتر های ' و " و \ به طور خودکار یک بکسلش اضافه میکند$str = addslashes('What does "yolo" mean?');
echo($str);
What does \"yolo\" mean?
bin2hex(string) یک رشته ورودی میگیرد و آن را تبدیل به کارکترهای ASCII میکند$str = bin2hex("Hello World!");
echo($str);
48656c6c6f20576f726c6421
pack(format,args+) برعکس تابع قبل عمل میکند و کدها را به رشته تبدیل میکند، ورودی اول فرمت تبدیل است که باید مشخص شود$str = "Hello world!";
echo bin2hex($str);
echo pack("H*",bin2hex($str));
48656c6c6f20776f726c6421
Hello world!
chop(string,charlist)ورودی اول یک رشته میگیرد و تمام فضاهای خالی در سمت راست آن را حذف میکند، ماننده تابع rtrim() ، ورودی دوم مهم نیست$str = "Salam ";
echo chop($str);
Salam
chr(ascii)یک کارکتر ascii به عنوان ورودی میگیرد و تبدیل شده آن را برمیگرداند$str = "109";
echo chr($str);
m
chunk_split(string,length,end) مشخص میکنیم که در یک رشته بعد از چند کارکتر خاص چه کارکتر هایی گذاشته شوند$str = "Hello world!";
echo chunk_split($str,6,"...");
Hello ...world!...
convert_cyr_string(string,from,to) رشته را از یک سایریلیک کارکتر به یک سایریلیک کارکتر دیگر تبدیل میکنیم$str = "Hello world! æøå";
echo $str . "
";
echo convert_cyr_string($str,'w','a');
Hello world! æøå
Hello world! ¦è¥
convert_uudecode(string) یک رشته رمز گذاری شده را رمز گشایی میکنیم$str = ",2&5L;&\@=V]R;&0A `";
echo convert_uudecode($str);
Hello world!
convert_uuencode(string) یک رشته را رمز گذاری میکنیم$str = "Hello world!";
echo convert_uuencode($str);
,2&5L;&\@=V]R;&0A `
count_chars(string,mode) کارکترهای استفاده شده در یک رشته را برمیگرداند$str = "Hello World!";
echo count_chars($str,3);
!HWdelor
crc32(string)یک رشته را با سایز 32 بیت رمزگذاری میکند$txt = "salam";
echo crc32($txt);
-169703389
crypt(str,salt) یک تابع رمزگذاری قوی بر اساس الگوریتم بلوفیش و MD5 و DES
salt یک رشته دوم است که به رشته اول اضافه میشود، میتواند خالی میباشد
$txt = "salam";
$txt2 = "mehdi";
echo crypt($txt,$txt2);
menw/2xkiRrJI
echo(strings) رشته ها را چاپ میکند$txt = "salam";
echo($txt);
salam
explode(separator,string,limit) به معنای ساده یک رشته را منفجر میکند و تمام تکه های آن را درون یک آرایه به ما تحویل میدهد$txt = "salam,ok,topwp";
$txt2 = explode(',',$txt);
var_dump($txt2);
یک آرایه به ما میدهد با اعضای salam و ok و topwp
ltrim(string,charlist) فضاهای خالی در سمت چپ یک رشته را حذف میکند$txt = " salam";
echo($txt);
salam
implode(separator,array) دقیقا برعکس تابع explode عمل میکند و اعضای یک آرایه را به هم میچسباند و یک رشته خروجی میدهد$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
Hello World! Beautiful Day!

2 دیدگاه

  1. مرسی خیلی این به کارم میومد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *