برای نمایش تعداد نظرات یک پست تنها کافیست کد زیر را درون حلقه مطالب وردپرس قرار دهید، این کد لینک بخش نظرات مطلب را به همراه تعداد دیدگاه های نوشته شده برمیگرداند

اگر دیدگاهی ارسال نشده باشد، بدون نظر چاپ میشود

اگر تنها یک دیدگاه وجود داشته باشید، یک نظر چاپ میشود به همراه لینک

اگر بیشتر از یک دیدگاه وجود داشته باشد، تعداد آن به همراه لینک چاپ میشود

نکته: این کد حتما باید درون Loop یا حلقه قرار گیرد

 


کد نمایش تعداد نظرات یک مطلب در وردپرس
به این مطلب امتیاز دهید